Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Het project velduilen schoot uit de startblokken in 2001 als het project weidevogels en omvatte toen meerdere vogelsoorten zoals o.a. slobeend, grutto, wulp en kievit. Toen de toenmalige Wielewaal een weidevogelproject lanceerde, groeide ons project mee met het ontstaan van zogenaamde weidevogelgebieden waar landbouwers de mogelijkheid krijgen om met de VLM beheersovereenkomsten weidevogelbeheer af te sluiten. In eerste instantie voorzag het project in het plaatsen van nestbeschermers over de nesten (om vertrappeling te verkomen van het vee) maar dit werd in onze regio nooit toegepast. In plaats hiervan kwam er nestopvolging door vrijwilligers. Deze rol wordt door medewerkers van De Kerkuil ingevuld. Momenteel zijn er geen weidevogelbeheersovereenkomsten meer en dat had een grote weerslag op dit project. Zonder een (financiële) stok achter de deur waren slechts bitter weinig landbouwers bereid mee te stappen in het verhaal. Het INBO doet ook een opvolging van weidevogels in ons werkingsgebied en dat leidde tot de beslissing om de tijd die we in de opvolging van de weidevogels staken, te gebruiken voor opvolging van onze andere projecten die doo reen groeiende populatie meer tijd en aandacht vragen.

De enige actieve opvolging van weidevogels gebeurt nog voor 1 soort: de Velduil. Hier wordt heel nauw samengewerkt met Dieter Coelembier van de VLM. Velduilen verraden hun nestlocatie niet zo gemakkelijk als bijvoorbeeld bruine kiekendieven. Om een nestlocatie te vinden moeten er verschillende avonden geobserveerd worden om het gedrag van de velduil te kunnen lezen. Eerst worden alle territoria van verschillende velduilen in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken in welke territoria een koppel aanwezig is en waar de velduilen baltsen. Vervolgens moet het gedrag van de velduilengelezen worden om na te gaan of ze al dan niet een nest hebben. Als het nest gevonden is, wordt er intensieve opvolging gedaan. Velduilen zijn nestvlieders, wat wil zeggen dat eens de jongen 10 tot 14 dagen oud zijn, ze het nest reeds verlaten en beginnen rondkruipen. In deze weides is er dan ook een groot gevaar tijdens maaiwerkzaamheden. Via de subsidie van ANB voor bescherming van nesten en jongen broedvogels op landbouwpercelen (klik hier) waaronder ook de velduil valt, kan de boer vergoed worden voor uitstel van maaidatum. Op het moment dat er dan effectief gemaaid wordt, lopen vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil voor de maaibalk om zeker te zijn dat alle velduilen opgevlogen zijn en landen op een veilige locatie.

Fiche

Rapporten

Foto's